Ga naar hoofdinhoud

Contact

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Refyzzius

De Dieze 24F
5684 PT Best
Nederland

T +31 (0)40 340 00 91
E info@refyzzius.nl

Privacyverklaring voor sollicitanten

ReFyzzius verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor ReFyzzius. ReFyzzius verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze verklaring lichten wij toe hoe ReFyzzius uw persoonsgegevens bij een sollicitatie verwerkt en welke mogelijkheden u in dat kader heeft.

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan ReFyzzius, of aan een aan ReFyzzius verbonden persoon, worden verstrekt per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt. ReFyzzius zal deze en andere verstrekte persoonsgegevens kunnen verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het leggen en onderhouden van contact;
  • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
  • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
  • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
  • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u.

Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden. ReFyzzius zal vóór verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

Toestemming
De door u verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens te mogen opslaan in het kader van de sollicitatieprocedure of in de portefeuille te mogen houden voor mogelijke vacatures in de toekomst). Als ReFyzzius persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen
Het op uw verzoek nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst (bijvoorbeeld het opstellen van de arbeidsovereenkomst).

Belangenafweging
Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ReFyzzius of van een derde (bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat ReFyzzius de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier, zonder discriminatie, heeft vormgegeven). Als ReFyzzius persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal ReFyzzius de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Bewaartermijnen

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart ReFyzzius uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden dan zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor ReFyzzius, dan bewaart ReFyzzius uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Beveiliging persoonsgegevens

ReFyzzius heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Privacyrechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende individuele rechten waarop u een beroep kunt doen. Het betreft het recht op inzage/kopie, het recht op rectificatie, het recht om persoonsgegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’), het recht op beperking van de op u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ReFyzzius laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ReFyzzius

De Dieze 24F,
5684 PT Best
040-3400091
info@refyzzius.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring sollicitanten aan te passen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring voor sollicitanten is in het kader van de AVG/GDPR-regelgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgesteld op 27 november 2018. Naast deze privacyverklaring voor sollicitanten heeft ReFyzzius een cookie- en privacyverklaring.

Back To Top
×Close search
Zoeken

VAKANTIE SLUITING

Van vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 9 augustus 2024 sluiten we voor even de deuren om van de zon te gaan genieten. Uiteraard kunt u ons altijd een e-mail sturen en dan komen we er na onze vakantie op terug.

Bestellingen van reinigings- en desinfectiemiddelen worden na donderdag 11 juli 2024 niet meer verstuurd. Na onze vakantie worden de bestellingen weer verzonden.

Fijne vakantie!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!

 Met vriendelijke groet,
Team Refyzzius

× Hoe kan ik u helpen